Rozvoj kultúrneho turizmu s finančnou podporou Európskej únie


Kultúrny turizmus, ktorý predstavuje významný fenomén v cestovnom ruchu vyspelých krajín, si svoje miesto na Slovensku zatiaľ hľadá len veľmi ťažko. Problémom je predovšetkým absencia kultúrnych stánkov nadregionálneho významu a kvalitných kultúrnych podujatí, ktoré priťahujú turistov.

Mladé slovenské výtvarné umenie má porovnateľnú kvalitu s európskym, možno svetovým umením, avšak často krát mladí výtvarní umelci trpia nedostatkom možností prezentovať sa u nás aj v zahraničí, čo súvisí aj s nedostatkom finančných prostriedkov na zorganizovanie výstav vlastných umeleckých diel.

Súčasné výtvarné umenie na Slovensku je veľmi málo podporované zo strany štátnych a kultúrnych ustanovizní, a tak mnoho veľmi nadaných mladých výtvarníkov odchádza za uznaním do zahraničia, alebo prestane umelecky tvoriť a rieši svoju finančnú situáciu prechodom do iných profesionálnych oblastí – predovšetkým do reklamy.

Občianske združenie Galéria M++ začalo v júli 2007 realizovať projekt: „Galéria M++ - rozvoj kultúrneho turizmu“ v rámci programu Iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko - Slovenská republika, na realizáciu ktorého získalo nenávratný finančný príspevok z Fondu Mikroprojektov vo výške 3 134 772,- Sk.

Hlavným cieľom realizovaného projektu je prostredníctvom výstav vo výstavných priestoroch na lodi umiestnenej na Petržalskom brehu Dunaja a organizovaním kultúrnych podujatí podporiť rozvoj produktov kultúrneho turizmu. Spoločnými aktivitami chcú partneri projektu cez umenie poukázať nielen na jedinečnosť prírodných krás a kultúrneho bohatstva oboch regiónov, ale aj na špecifické črty oboch národov, čím sa zvýraznia špecifické charakteristiky spoločného regiónu.

Organizovanie pravidelných výstav výtvarného umenia v mesačných cykloch umožní vystavovať predovšetkým najmladšej výtvarnej generácii (študentom výtvarných škôl, prípadne čerstvým absolventom) a zviditeľniť ich umeleckú prácu. Okrem domácich autorov budú v priestoroch galérie v rámci projektu vystavovať aj mladí rakúski umelci.

Komplexnosť kultúrneho produktu cestovného ruchu poskytovaného v upravených priestoroch galérie dotvoria tri divadelné predstavenia mladých autorov a tri talkshow relácie.

Projekt chce svojimi aktivitami:

  • zlepšiť stupeň cezhraničnej spolupráce a zintenzívniť cezhraničný cestovný ruch,
  • vybudovať tradíciu organizovania spoločných podujatí prezentáciou kultúrneho dedičstva susediacich národov organizovaním výstav umeleckých diel, divadelných predstavení mladých autorov, talkshow a inými kultúrnymi aktivitami,
  • podporiť stretnutia súčasných mladých umelcov z oboch regiónov a umožniť im výmenu skúseností,
  • zvýšiť informovanosť občanov mesta Bratislava a okolia, stálych, ale aj potenciálnych návštevníkov hlavného mesta o ponúkaných možnostiach kultúrnych podujatí,
  • vytvoriť synergický efekt vynaloženého úsilia a finančných prostriedkov – realizácia aktivít predkladaného projektu - výstavy výtvarných diel súčasných autorov sú umeleckou propagáciou krajiny, jej prírody, histórie aj súčasnosti. Inštalácia výstav, divadelné predstavenia, stretnutia umelcov budú pre mnohých návštevníkov motiváciou k návšteve susediacich regiónov, čo prispeje k poznávaniu a zbližovaniu obyvateľstva oboch prihraničných regiónov, čo pozitívne ovplyvní kultúrnu a mestskú turistiku,
  • rozvíjať tradíciu pravidelnej spoločnej prezentácie, čo zvýši úspešnosť marketingových aktivít a skvalitní imidž a public relations partnerských inštitúcií v prezentovaných regiónoch,
  • podporiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov a poukázať na cezhraničnú spoluprácu, ako na spôsob, ktorým možno ovplyvňovať záujmy cieľových skupín, pri rozvíjaní aktivít v rôznych oblastiach spoločenského a hospodárskeho života.